ติดต่อ Web Master 

รายนามผู้บัญชาการ
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก


ภาพถ่าย
ลำดับที่/ ยศ-ชื่อ-สกุล/ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
๑.พลโท สัมผัส พาสนยงภิญโญ
๑ ต.ค. ๒๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๗
๒.พลโท วิชิต วิชิตสงคราม
๑ ต.ค. ๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๙
๓.พลโท สพรั่ง นุตสถิตย์
๑ ต.ค. ๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๓๐
๔.พลโท ศิรินทร์ ธูปกล่ำ
๑ ต.ค. ๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๓๒
๕. พลโท ไพบูลย์ เอมพันธุ์
๑ ต.ค. ๓๒ - ๓๐ ก.ย. ๓๕
๖. พลโท วิศาล กังวาลไกล
๑ ต.ค. ๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๖
๗.พลโท สมศักดิ์ ศิริชุ่ม
๑ ต.ค. ๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๓๘
๘.พลโท อุดม เหมวิจิตร
๑ ต.ค. ๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๒
๙. พลโท ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์
๑ ต.ค. ๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๔๓
๑๐. พลโท ไพโรจน์ พานิชสมัย
๑ ต.ค. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๔
๑๑. พลโท วัฒนา นาราคาม
๑ ต.ค. ๔๔ - ๗ มิ.ย. ๔๕
รายนามผู้บัญชาการ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑. พลโท วัฒนา นาราคาม
๘ มิ.ย. ๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๖
๒. พลโท พงศ์ทัศน์ เศวตเศรนี
๑ ต.ค. ๔๖ - ๓๐ ก.ย. ๔๙
๓. พลโท สมหวัง ยัญญะสิทธิ์
๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ต.ค. ๕๑
๔. พลโท ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
๑ ต.ค. ๕๑ - ๑ ต.ค. ๕๔
๕. พลโท สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
๑ ต.ค. ๕๔ - ปัจจุบัน
   


Copyright 2009 by It Tecnno. All Rights Reserved.